Polityka prywatności
Bookowski Sp. z o.o.

z siedzibą w Polsce, Poznań,  ul. Św. Marcin 80/82, e-mail: czesc@bookowski.pl

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Z tego względu oraz w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z RODO, sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych w Bookowski.

Pamiętaj, że w rozumieniu RODO, danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Z kolei możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Co ważne dane dotyczące osób prawnych nie są objęte regulacjami wynikającymi  z RODO.

Wchodząc w relacje z Bookowski, w tym w szczególności składając zamówienia, uczestnicząc w naszych wydarzeniach lub zadając nam pytania, powierzasz nam swoje dane osobowe. 

Niniejsza polityka prywatności została opublikowana dnia 6 lipcaq 2022 roku i obowiązuje wszystkich Użytkowników strony www.festiwalksiegarnkameralnych.pl (dalej jako Strona) i użytkowników  formularzy tam umieszczonych oraz wszystkie osoby kontaktujące się z nami w sprawie Festiwalu lub innych sprawach. Zabraniamy korzystania ze strony osobom poniżej 18 lat bez zgody rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce (więcej)

Poprzednie wersje:  brak 

Obowiązuje od: 6 lipca 2022

Spis treści

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? 2

3. Jak zbieramy Twoje dane? 3

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 3

5. Co się dzieje z Twoimi danymi, gdy: 8

A. składasz nam ofertę inwestycyjną: 8

B. aplikujesz do organizowanych przez nas wydarzeniach 10

C. kontaktujesz się z nami w innych sprawach: 10

D. zapisujesz się na nasz newsletter: 12

E. korzystasz z naszej strony www.bookowski.pl: 13

F. klikasz wtyczki mediów społecznościowych umieszczonych na naszej Stronie
        lub korzystasz z naszych kont w social media: 14

6. Zmiany w polityce prywatności 14

§1.  Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? 

Administratorem Twoich danych jest Bookowski sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-809 Poznań) przy ul. św. Marcin 80/82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835106, NIP 7831814631, REGON 385833055, e-mail: czesc@bookowski.pl.

Nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z nich możesz zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. 

§2. Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej, czy składanych propozycjach inwestycyjnych, dane rejestracyjne podane podczas zapisu na newsletter czy wskazane przy zawieraniu z nami umowy.  

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej  Strony internetowych. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookie. Na ten temat przeczytasz w odrębnym dokumencie, tj. naszej Polityce cookies.

§3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:
 1. prawa dostępu do danych
 2. prawa do sprostowania danych
 3. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 4. prawa do ograniczenia przetwarzania
 5. prawa do przenoszenia danych
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Żądania mogą być wnoszone:
 1. drogą tradycyjną na adres:  Bookowski Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska;
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy: czesc@bookowski.pl
 3. osobiście w naszej siedzibie, tj. na ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska;
 1. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.  
 2. Przy zgłoszeniu żądanie powinieneś podać dane umożliwiające Twoją jednoznaczną identyfikację. 
 3. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 4. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy  przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 
 5. Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.
 6. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Komunikacja i działania podejmowane w związku z realizacją Twoich praw są, co do zasady, wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Cię zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej  tożsamości.  Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, ich nie uzupełnisz i Twoja jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich nie podania zostaniesz pouczony.
 2. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Twoje dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Więcej szczegółów o Twoich prawach znajdziesz poniżej.

 1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą. 
 2. Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane. Jeśli tak, masz prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących: 
 1. cele przetwarzania,
 2. kategorie zebranych danych, 
 3. wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane, 
 4. planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu, 
 5. wskazanie o przysługujących Ci prawach, tj. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 6. źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, 
 7. poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu  i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, 
 8. przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 1. Możemy dostarczyć Ci kopię posiadanych Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Za każdą kolejną kopię danych możemy  pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 
 2. Jeżeli zwracasz się o kopię drogą elektroniczną – informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Możesz poprosić o przekazanie kopii w inny sposób. 
 3. Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Tobie – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie konkretnie informacje chodzi. 
 1. Prawo do sprostowania danych. 
 1. Możesz żądać niezwłocznego sprostowania Twoich  – jeżeli dane są nieprawidłowe. 
 2. Możesz żądać uzupełnienia danych – jeżeli dane są niekompletne.  
 3. O sprostowaniu Twoich danych informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono te dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). 
 1. Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:  
  1. dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
  2. podstawa przetwarzania była Twoja zgoda i tę zgodę cofnąłeś (i nie mamy już innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych), 
  3. wniosłeś sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Twoich indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  4. dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, 
  5. dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, 
 2. Jeśli Twoje dane osobowe były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania podmiotów, którym dane udostępniliśmy, o Twoim żądaniu. Działania te będą miały na celu usunięcie wszelkich łącz do tych danych i ich kopii. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to technologia i przy uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań. 
 3. Twoje żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
  2. do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku, 
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
 2. Masz prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, gdy:
 1. kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości posiadanych Twoich danych),  
 2. przetwarzamy dane niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwiasz się ich usunięciu i w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania, 
 3. my już nie potrzebujemy Twoich danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Twoje;
 5. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Twoje dane możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania): 
 1. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Cię o tym.  
 2. O ograniczeniu przetwarzania danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Twoje dane. Czynimy to w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć. 
 1. Prawo do przenoszenia danych. 

Realizacja tego żądania  nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Tobie przysługujących. 

Jeżeli przekazane dane będziesz przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – jesteś  odpowiedzialny za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. 

 1. Masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych. 
 2. Oznacza to, że masz prawo otrzymać te dane:
 1. Dotyczy to jednak tylko tych danych, które dostarczone nam zostały przez Ciebie. 
 2. Masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,  jeżeli: 
  1. Przetwarzamy te dane  na podstawie zgody lub na podstawie umowy i
  2. Przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany. 
 3. Masz prawo zażądać, aby dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia przez Ciebie żądania o usunięcie danych osobowych. 
 5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.
 1. Prawo do sprzeciwu.

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz  zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzamy Twoje dane:
 1. w interesie publicznym,
 2. w ramach sprawowania władzy publicznej 
 3. na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
 4. lub podlegają one profilowaniu

i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw. 

 1. Prawo sprzeciwu przysługuje Ci również wtedy, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. Praw sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Twoje dane przetwarzamy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 1. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich  danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
 2. Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:
 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Tobą;
 2. jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów  lub
 3. opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
 1. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Twoje dane będziemy profilować, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Twoje dane będziemy osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego –  masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. 
 4.  W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.
 1. Prawo do wycofania zgody.

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – masz prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. 
 2. Ważne, aby wiedzieć, że: Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych  dokonujemy sprzecznie z prawem – to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

§5. Co się dzieje z Twoimi danymi, gdy:

 1. Kiedy bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach:

Niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych, które przekazujesz nam w ramach zgłoszeń do udziału w organizowanch przez nas spotkaniach. Zasady przetwarzania Twoich danych w związku z rejestracją na spotkania opisywane są w sposób dedykowany poszczególnym spotkaniom. Zasady te mogą różnić się od tych opisanych poniżej, w szczególności w zakresie kręgu podmiotów, które mają dostęp do Twoich danych, celów przetwarzania oraz sposobów ich przetwarzania.

 1. Kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie festuwalu:

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które nam udostępnisz – przeważnie są to Twoje dane kontaktowe jak: e-mail, telefon, oraz treść zapytania. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?

Twoje dane są przetwarzane: 

Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych? 

Twoje dane udostępniamy:

Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na jakiej podstawie?

Informujemy, że przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale rozwiązania te gwarantują wymagany prawem poziom bezpieczeństwa danych:

Korzystanie przez nas z usług firmy Google LLC, która posiadaja siedzibę w USA i korzystaja z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej,  może powodować dokonywanie transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Twoich danych w wyżej wymienionym państwie trzecim będzie odpowiednio firma Google, której powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu.  

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono określone  podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Twoich  danych. Otóż wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane i pozwalają wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Działania z zakresu bezpieczeństwa obejmują m.in.: szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania; szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak: bezpieczne przeglądanie, sprawdzanie zabezpieczeń i weryfikacja dwuetapowa dostępu do danych; kontrolowanie procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Google. Stosowane jest ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google, którzy ich potrzebują w celu ich przetworzenia. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. 

Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych w związku z korzystaniem przez nas z pakietu aplikacji usług Google dla firm znajdziesz tutaj: 

https://workspace.google.pl/intl/pl/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers

W każdej chwili,  przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, kopii klauzul umownych, skróconego opisu środków bezpieczeństwa oraz kopii każdej umowy dotyczącej usługi podwykonawstwa przetwarzania danych.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich  danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu nawiązania kontaktu lub udzieleniu odpowiedzi na pytania – podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. 

UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Korzystasz z naszej strony www.festiwalksiegarnkameralnych.pl:

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które zbierają pliki cookie umieszczone na naszej Stronie. Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Więcej w naszej Polityce cookies

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?

Jeżeli przeglądasz nasze Strony – przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies odbywa się: 

Więcej w Polityce cookies. 

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację na temat obsługi Strony). Zebrane w logach informacje przetwarzamy również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych? 

Twoje dane udostępniamy:

Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na jakiej podstawie?

Informujemy, że przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale rozwiązania te gwarantują wymagany prawem poziom bezpieczeństwa danych:

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?

Na naszej Stronie nie umieszczamy reklamy targetowanej oraz reklamy profilowanej. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

W przypadku załadowania naszej Strony do przeglądania pobieramy tylko te dane, które są niezbędne do jej wyświetlenia – bez ich pobrania wyświetlenie strony będzie niemożliwe oraz te, których pobranie opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (o ile nie została wykluczona ta możliwość przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki). Więcej w Polityce cookies.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania Twoich danych.

 1. Klikasz wtyczki mediów społecznościowych umieszczonych na naszej Stronie lub korzystasz z naszych kont w social media:

Na naszej Stronie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram. Po wejściu przez użytkownika na stronę, dane nie są automatycznie przesyłane do ww. sieci społecznościowych. Dane będą przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka rozpocznie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając na odpowiedni przycisk (np. IKONĘ danej sieci społecznościowej) użytkownik zgadza się, aby jego przeglądarka wygenerowała link do serwerów danej sieci społecznościowej i przekazała dane o użytkowniku do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe.

Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą.

Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

Na stronie umieściliśmy ikony następujących mediów społecznościowych: 

Dostawcy Ci przetwarzają Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów –  jako odrębni od nas administrator danych. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy na zasadach wskazanych w politykach prywatności tych dostawców.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności.

§6. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z powyższym, o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki będziemy informować stosownym komunikatem na naszych stronach. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych. Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).